संपर्क

संचालक : संचालक : श्री. दत्तात्रय पांडुरंग अनंतवार
+९१ ७७०९५८२२५९

ऑफिस : हॉटेल सिटी प्राईड च्या समोर, नमस्कार चौक जवळ, पांडुरंग नगर नांदेड – ४३१६०५.

E-mail: nandedrti@gmail.com

निवास : अनंतवार निवास, हनुमान मंदिराच्या बाजूला, भारत नगर सांगवी(बु.) नांदेड – ४३१६०५